หลักสูตร Professional Telesales (อบรม 6 ก.พ. 67)

เริ่มโดย Prichas, ม.ค 12, 2024, 04:32 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

Prichas

Professional Telesales6 กุมภาพันธ์ 2567
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)        *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหลักการและเหตุผล:    หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย พนักงานรับโทรศัพท์ (Telesales) หรือศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) และทีมขายทางโทรศัพท์ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ ให้สามารถสร้างยอดขาย และ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการใช้โทรศัพท์ได้ด้วยตนเองวัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ แนวคิดและเทคนิคด้านการขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
  2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งในด้านยอดขายและการสร้างความพอใจให้ลูกค้าหัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
  1.ความสำคัญของการสื่อสารทางโทรศัพท์
  2.ความต้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์
  3.ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการขายและการบริการทางโทรศัพท์
  4.เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจทางโทรศัพท์ - รวมถึงทักษะการฟัง เน้นในเรื่องการฟังลูกค้าจบ และให้เข้าใจก่อนตอบไม่ทึกทักคำถามและตอบไปแบบผิดๆ
  5.กิจกรรม "บริการกระชับมิตรผ่านโทรศัพท์"
  6.เทคนิคการขายให้น่าสนใจจนลูกค้าไม่ปฏิเสธการฟัง
  7.เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อขายและให้บริการอย่างมัดใจลูกค้า
  8.เทคนิคการหาปัญหาและสิ่งที่ค้างคาใจลูกค้า
  9.มารยาทและสิ่งที่ควรปฏิบัติ 
  10.ทัศนคติและ EQ ของพนักงานที่ขายและให้บริการทางโทรศัพท์
  11.กิจกรรม "ขายอย่างมีลูกล่อลูกชนผ่านโทรศัพท์"
  12.สรุป คำถาม และ คำตอบ